Kırsal Kalkınma Hibe Teşvik Formu

Kırsal Kalkınma Teşvik Hibe Desteğinden Faydalanabiliyor musunuz ?

Adınız Soyadınız (*)

Firma Adı

Telefon (*)

Cep Telefonu (*)

E-mail (*)

Yatırım Yapacağınız İli Seçiniz(*)

Yatırım Yapmayı Düşündüğünüz Sektörleri Belirtiniz

 

 

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ NEDİR

Kırsal Kalkınma Desteğinin Amacı :
Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

1733_5564233

Kırsal Kalkınma Desteğinin Kapsamı :
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.

Kırsal Kalkınma Desteğinin Süresi :
Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2015’tir. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.

Yatırım Teşvik

Yatırım Teşvik Nedir ?

Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla,  önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verilen veya yatırımcıya sunulan desteklerin tümüne yatırım teşviki denir.

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek ve  üretim için  yüksek  değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

KIRSAL KALKINMA UYGULAMA İLLERİ

Kırsal kalkınma hibe desteğinin uygulanacağı iller konularına göre iki ayrı guruba ayrılmaktadır.

1. Grup :

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç:

 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi
 • Paketlenmesi ve depolanması
 • Soğuk hava deposu
 • Çelik silo
 • Hayvansal orjinli gübre işlenmesi
 • Paketlenmesi ve depolanması
 • Alternatif enerji kullanan yeni sera ve alternatif enerji üretim tesisleri

Konularında Desteklenecek İller :

Afyonkarahisar Erzincan Muş
Ağrı Erzurum Nevşehir
Amasya Giresun Ordu
Ankara Hatay Samsun
Aydın Isparta Sivas
Balıkesir Mersin Tokat
Burdur Kars Trabzon
Bursa Kastamonu Şanlıurfa
Çanakkale Konya Uşak
Çankırı Kütahya Van
Çorum Malatya Yozgat
Denizli Manisa Aksaray
Diyarbakır Kahramanmaraş Karaman
Elazığ Mardin Ardahan

2. Grup

Bitkisel ürünlerin

 • İşlenmesi
 • Paketlenmesi
 • Depolanması

Hayvansal ürünlerin

 • İşlenmesi
 • Paketlenmesi
 • Depolanması

Su ürünlerinin

 • İşlenmesi
 • Paketlenmesi
 • Depolanması

Soğuk hava deposu
Çelik silo
Hayvansal orjinli gübre

 • İşlenmesi
 • Paketlenmesi
 • Depolanması

Alternatif enerji kullanan yeni sera
Alternatif enerji üretim tesisleri
Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar

Konularında aşağıdaki iller desteklenmektedir.

Adana İstanbul Tunceli
Adıyaman İzmir Zonguldak
Antalya Kayseri Bayburt
Artvin Kırklareli Kırıkkale
Bilecik Kırşehir Batman
Bingöl Kocaeli Şırnak
Bitlis Muğla Bartın
Bolu Niğde Iğdır
Edirne Rize Yalova
Eskişehir Sakarya Karabük
Gaziantep Siirt Kilis
Gümüşhane Sinop Osmaniye
Hakkari Tekirdağ Düzce

KIRSAL KALKINMA HİBE TEŞVİK MİKTARLARI

Kırsal Kalkınma Hibesi Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

 • Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası
 • Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası
 • Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası
 • Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası
 • Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası
 • Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası
 • Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası
 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik sabit yatırımlara 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlara 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda 1.000.000 Türk Lirasını geçemez

Kırsal Kalkınma Hibe Tutarları ve Desteklenecek Oranlarla İlgili Dikkat Edilecek Diğer Hususlar:

 • Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
 • Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
 • Proje toplam tutarının; yukarıda belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
 • Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır.

Hizmetlerimiz

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ
Yeni Yatırım Teşvik Belgesi alınması
Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı
Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi
Yatırım Teşvik Belgesi Global Liste Değişiklikleri
Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi (Kapama)
Fizibilite Etütleri

KIRSAL KALKINMA BAŞVURU ŞARTLARI

Kimler Kırsal Kalkınma Başvurusu Yapabilir :

Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler

 1. Kırsal Kalkınma yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
 2. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 3. Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları şirketler ise bu kapsam dışındadır. Ancak bu şirketlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin hisse oranı en fazla % 49 olacaktır.
 4. Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
  a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
  b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri,
 5. Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
 6. Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

KIRSAL KALKINMA YATIRIM KONULARI

Tarımsal ürünlerin,
Depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı

Tarımsal ürünlerin,
İşlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi

Tarımsal ürünlerin,
İşlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması

Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı
Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere;
Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı
Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar
Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

Kırsal Yatırım Destekleri Hibe Konusunda Dikkat Edilecek Diğer Hususlar:

 • Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.
 • Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.
 • Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.
 • 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulunduğu parsellerde herhangi bir yatırım konusu için hibe başvurusu yapılamaz.
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi ile ilgili kapasite artırımı teknoloji yenilemeye yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya konu yatırımın yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi ile uyumlu olması gerekir ; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ve kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya konu yatırımın yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi ile uyumlu olması gerekir.
 • Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekmektedir. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise yukarıda belirtilen kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilir.
 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu dışında kalan yeni tesis başvurularında yatırım yerine ait imar planının en geç hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında il müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.